Algemene voorwaarden

   

   

   

   

   

   

   DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de Vereniging MITEX een
bedrijf in de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;
b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of
schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
c. onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht
door de onder a. bedoelde ondernemer;
d. Vereniging MITEX: Vereniging van Ondernemers in de Mode- Sport en Schoenen-detailhandel, gevestigd te Doorn;
e. Stichting MITEX Garantiefonds: een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens
notariële akte van 10 januari 1997 de Vereniging MITEX een overeenkomst is aangegaan.
f. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en
schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

ZEKERHEIDSSTELLING
1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 100% van het
aankoopbedrag.
Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie
als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het
vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de consument ten gevolge van surseance van betaling of faillissement, zal de
Vereniging MITEX op verzoek van de consument één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder
verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien
werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de
consument.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds
zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden
overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering
onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de consument terug.
4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd, alsmede in geval van betaling als in lid 3 genoemd, treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2)
respectievelijk de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3) in de oorspronkelijke rechten van de consument, zoals met betrekking tot
door de consument verrichte vooruitbetalingen.

RUILING
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
- ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van
levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde textielgoederen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van
textielgoederen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op
uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/of schoenen voorbehouden. De consument
wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde
volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een
opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

LEVERINGSTERMIJN
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed of de
gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de
textielgoederen en/of schoenen over op de consument.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer
schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze
nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te
verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer
zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De
ondernemer staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg
van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het
geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer
afgegeven handelsgarantie.

BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij
partijen anders overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de
consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken
van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en
waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het
verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot
invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te
rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te
maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de
gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de
overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden
ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de
overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het
aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed en/of de schoenen
te bewaren.

GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door
deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de
overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement
van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.
4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de
geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke
omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de
geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem
voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een
factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.
6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de
consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij
partijen anderszins overeenkomen.
7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat
de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de
geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als
ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en
Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
[printen] [sluiten]